Regulamin

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 • Usługodawca – Be Yourself Aneta Pawlarczyk-Świtoń, NIP 6222375146, ul. Grunwaldzka 3d/,  63-500 Ostrzeszów, e-mail: aneta.beyourself@gmail.pl
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę z Usługodawcą,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Operator Płatności – Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. to instytucja kredytowa (lub bank)upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://anetabeyourself.pl/
 • Serwis – strona www prowadzona i administrowana przez Usługodawcę dostępna pod adresem: https://anetabeyourself.pl/
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, tj. świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba ta korzysta z praw konsumenta we wskazanym w niniejszym regulaminie zakresie od 1 stycznia 2021 r.

2. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

Usługodawca świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi:

 • dostępu do wszystkich wpisów na blogu w Serwisie;
 • konsultację online – pierwsza konsultacja przed sesją – 20 minut
 • dostarczania treści marketingowych i możliwości pobrania plików udostępnionych nieodpłatnie w Serwisie w zakładce „Prezenty” po zapisaniu się na newsletter – na wyraźne żądanie Usługobiorcy;
 • dostarczania informacji o nowościach w Serwisie – na wyraźne żądanie Usługobiorcy.
 • Usługodawca świadczy odpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi:
 • sesje coachingowe online – świadczonych na odległość za pomocą systemu informatycznego;
 • sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie w zakładce “oferta”

3. Ogólne warunki korzystania z Usług

 • Do skorzystania Usługi konieczny jest stały dostęp do Internetu, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, posiadanie adresu e-mail, a w przypadku Usług płatnych, również rachunku bankowego. Ewentualne warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy, niezbędne do korzystania z Produktu, wskazane są każdorazowo w opisie danej Usługi.
 • Wszystkie informacje dostępne w Serwisie, za wyjątkiem Produktów sprzedawanych w zakładce „Sklep”, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Wszystkie ceny Usług oraz Produktów podane w Serwisie są cenami brutto.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 • Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca nie odpowiada za okresowy brak dostępu do Serwisu, a także usług Operatora Płatności wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Usługodawca, po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę jest uprawniony do uniemożliwienia mu dostępu do tych danych i nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 • Usługodawca po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę jest uprawniony do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do tych danych. Usługodawca nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu

4. Newsletter

 • Na specjalne zamówienie Usługobiorcy, Usługodawca może przesyłać Usługobiorcy na jego adres email informacje o marketingowe w tym, o publikacji artykułów na blogu oraz innych dostępnych Usługach i Produktach. Informacje będą dostarczane nie częściej niż dwa razy w tygodniu, jednocześnie Usługodawca nie jest obowiązany do przesyłania newslettera w konkretnych terminach.
 • Usługobiorca składa zamówienie na dostarczanie informacji handlowych w formie newslettera poprzez wpisanie swojego adresu email w formularzu zapisów dostępnym w Serwisie oraz kliknięcie przycisku. W tym momencie zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 • Usługobiorca jest uprawniony w każdym czasie do rozwiązania umowy poprzez kliknięcie w link dostępny w mailu „Anulowanie subskrypcji”. Umowa zostaje rozwiązana w momencie dojścia oświadczenia o rezygnacji z newslettera do Usługodawcy.

5. Sesje coachingowe

 • Usługodawca świadczy Usługi polegające na spotkaniach online w formie sesji 1:1 w oparciu o stan faktyczny podany przez Usługobiorcę lub o dokumenty udostępnione przez Usługobiorcę za pomocą środków technicznych umożliwiających porozumienie na odległość przy użyciu aplikacji umożliwiających rozmowę online.
 • Usługodawca świadczy usługi z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanych.
 • Czas trwania konsultacji w zależności od wybranej opcji jest określony każdorazowo  i wynosi do 90 minut.
 • W celu zawarcia umowy na sesję caochingową Usługobiorca może:
  • dokonać rezerwacji terminu sesji za pomocą kalendarza elektronicznego dostępnego w Serwisie w zakładce “oferta”
  • wysłać zapytanie na adres email: aneta.beyourself@gmail.com
  • wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt”;
  • skontaktować się telefonicznie pod numerem wskazanym w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
 • Usługobiorca umawiając konsultację jest obowiązany podać swoje imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorców również NIP, oraz dokładnie opisać problem prawny, który chce omówić na konsultacji. Po umówieniu konsultacji prawnych Usługobiorca może zostać poproszony o doprecyzowanie kwestii, które chce omówić.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania sesji jeżeli tematyka konsultacji wykracza poza zakres spraw, którymi zajmuje się Usługodawca. Odwołanie sesji z tego powodu nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od rezerwacji terminu konsultacji oraz 24 godzin przed terminem sesji. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania sesji, jeżeli sesja ta nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zwróci Usługobiorcy pełną kwotę ceny Usług, o ile płatność nastąpiła przed wykonaniem Usługi.
 • W przypadku konsultacji online lub konsultacji email Usługobiorca obowiązany jest wykonać płatność przed wykonaniem Usługi. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • W przypadku sesji online oraz mailowych umowa zostaje zawarta po opłaceniu przez Usługobiorcę faktury lub faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku konsultacji stacjonarnych umowa zostaje zawarta poprzez akceptację terminu przez Usługodawcę. Jeżeli cena Usługi zależy od indywidualnej wyceny Usługodawcy, umowa na przeprowadzenie konsultacji prawnej lub wykonanie innej Usługi zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę kwoty ustalonej przez Usługodawcę. Wycena nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od złożenia zapytania.
 • Z umówionej sesji Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie przed wykonaniem Usługi.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego zdarzenia, w tym awarie techniczne, przez które sesje nie będą mogły się odbyć w terminie umówionym. W takim przypadku, Usługodawca oraz Usługobiorca uzgodnią inny termin sesji lub umowa zostanie rozwiązana a Usługodawca zwróci Usługobiorcy cenę uiszczoną za Usługę.
 • Termin sesji może zostać przełożony za porozumieniem Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

6. Sprzedaż Produktów

 • Za pośrednictwem Serwisu w zakładce “Oferta” Usługodawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 • Produkty stanowią własność intelektualną Usługodawcy, są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Produktów wyłącznie na potrzeby własne. Zakazane jest udostępnianie produktów do dalszej odsprzedaży, jak również publikowanie fragmentów lub całości Produktów jak również innych treści zamieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 • Zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu może dokonać wyłącznie Usługobiorca, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe podmioty mogą dokonać zakupu wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się indywidualnie z Usługodawcą.
 • W celu zakupu Usługi, Usługobiorca musi klikając w przycisk Kup teraz. Wówczas zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności, aby dokonać zapłaty za dostęp do Produktu.
 • Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu.

7. Kontakt oraz reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług, Usługobiorca może zgłaszać w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aneta.beyourself@gmailcom lub listownie na adres Usługodawcy. W reklamacji Usługobiorca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą a także żądania związane ze składaną reklamacją.
 • W przypadku nadesłania reklamacji niezawierającej danych umożliwiających ustalenie osoby składającej reklamację, reklamacja nie będzie rozpoznawana.
 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia kompletnej reklamacji.
 • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty elektroniczne oferowane przez Usługodawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie jego praw autorskich do produktów elektronicznych oraz treści cyfrowych i może skutkować między innymi odpowiedzialnością cywilną.

8. Odstąpienie od umowy

 • Usługobiorca będący Konsumentem lub będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Aby odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia znajduje się poniżej.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (to jest Produktów), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług (to jest konsultacji prawnych), jeżeli przedsiębiorca (czyli Usługodawca) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę (czyli Usługodawcę) utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://polubownie.uokik.gov.pl.

9. Przetwarzanie danych osobowych oraz pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://adwokatkobiet.pl/o-blogu/cookie-policy/.

10. Zmiany Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2022r.